ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα σε Eλλάδα, Kύπρο και Εξωτερικό (υπεράκτια)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ελλάδα, κύπρο και εξωτερικό (υπεράκτια) στους παρακάτω τομείς:

 1. Μη καταστροφικοί έλεγχοι
 2. Επιθεώρηση συγκολλήσεων
 3. Προβλεπτική συντήρηση
 4. Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας
 5. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), περιβάλλοντος (ISO 14001), υγιεινής ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001, ELOT EN 1801), υγιεινής ασφάλειας τροφίμων (ISO22000-HACCP).


Τα πεδία δραστηριότητας με εμπειρία στο σύνολο της βιομηχανίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είναι:

 1. Ναυτιλία
 2. Ναυπηγική βιομηχανία
 3. Οργανισμοί λιμένων, αρχές λιμένων
 4. Μεταλλουργίες
 5. Διυλιστήρια πετρελαίου
 6. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 7. Οργανισμοί περιφερειακής & τοπικής αυτοδιοίκησης


Στον τομέα των μη καταστροφικών ελέγχων και επιθεώρησης συγκολλήσεων δραστηριοποιείται στους τομείς:

 1. Οπτικό έλεγχο, VT
 2. Μαγνητικά σωματίδια, MT
 3. Διεισδυτικά υγρά, PT
 4. Έλεγχο συγκολλήσεων με υπέρηχο, UT
 5. Παχυμετρήσεις ελασμάτων, UT, TM
 6. Ερμηνεία ραδιογραφίας, RI
 7. Ραδιογραφική δοκιμή, RT
 8. Βασική ασφάλεια από την ακτινοβολία, BRS
 9. Δινορρεύματα, ET
 10. Θερμογραφία υπερύθρων (PCN ISO18436) IRT
 11. Ανάλυση κραδασμών (PCN ISO18436)VA
 12. Υπευθύνου ακτινολογικής προστασίας
 13. Σκληρομέτρηση
 14. Επιθεώρηση συγκολλήσεων


Η πιστοποίηση των Μηχανικών μη καταστρεπτικών δοκιμών και επιθεωρητών συγκολλήσεων Αποστόλη & Σπύρου Μάνδυλα είναι σε όλες τις μεθόδους επιπέδου (level) 2 κατά:

 1. ASNT TC1A (American society of NDT)
 2. PCN-BINDT (British institut of NDT)
 3. CSWIP-EN 473/ISO 9712 (TWI TRAINING WELDING INSTITUTE)


Στον τομέα της προβλεπτικής συντήρησης έχει δραστηριοποίηση στους τομείς:

 1. Θερμογραφία υπερύθρων
 2. Ανάλυση κραδασμών


Η πιστοποίηση των μηχανικών μη καταστρεπτικών δοκιμών και CBM Αποστόλη & Σπύρου Μάνδυλα είναι σε στις μεθόδους επιπέδου (level) 2 κατά PCN/ISO18436.

Σαν επιθεωρητές χρωμάτων και επικαλύψεων διαθέτουν πιστοποίηση Icorr level1.

Σε θέματα υγιεινής ασφάλειας εργασίας σε κάθε επιχείρηση παρέχεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,κάλυψη για τη θέση Tεχνικού/Mηχανικού ασφαλείας, συμβούλου για θέματα υγιεινής ασφάλειας εργασίας, τήρηση βιβλίου υποδείξεων & βιβλίου ατυχημάτων, εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, μελέτες πυρασφάλειας και ανάλυση ασφαλούς εργασίας ανά ειδικότητα. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ανάλυση συνθηκών περιβάλλοντος εργασίας ή έλεγχος επικίνδυνων εκρηκτικών αερίων υπάρχει συνεργασία με εξειδικευμένους & αδειοδοτημένους χημικούς ναυτιλίας.

Οι πιστοποιήσεις στην υγιεινή & ασφάλεια εργασίας από τον φορέα NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety & Health) είναι:

 1. International General Certificate in Occupational Safety & Health
 2. Technical Certificate in Oil & Gas Operational Safety

Στον τομέα της διαχείρισης συστημάτων οι τομείς δραστηριότητας είναι:

 1. Ποιότητας (ISO 9001)
 2. Περιβάλλοντος (ISO 14001)
 3. Ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001, ELOT EN 1801)
 4. Υγιεινής ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000-HACCP)


Στον τομέα περιβαλλοντικών θεμάτων οι τομείς δραστηριότητας είναι:

 1. Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων
 2. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 3. Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 4. Ασφαλής μεταφορά φορτίων ADR